خانه » هیئت مدیره و بازرسین

هیئت مدیره و بازرسین

اسامی هیئت مدیره و بازرسین

تصویرنام و نام خانوادگیسمت
مینافرمهدی مینافررییس هیئت مدیره
مهندس منوچهریمهدی منوچهرینائب رییس اول
مهدی مرکباتینائب رییس دوم
انواریهدایت انواریعضو اصلی و خزانه دار
طورسوادکوهیآرمین طور سوادکوهیعضو اصلی و منشی
هادی شیرزادهادی شیرزادبازرس اصلی (دوره اول)
مهدی مقصودیبازرس اصلی (دوره دوم)
حسین قاسمیعلی البدل هیئت مدیره
رستمیشیرعلی رستمی چریبازرس علی البدل (دوره اول)
اسکوییمحمدتقی بهادری اسکوییبازرس علی البدل (دوره دوم)